I. Postanowienia ogólne

1.   Odznaka „Powstanie Listopadowe 1830-31” została ustanowiona w dniu 18.06.2008 r. przez Zarząd Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera z inicjatywy Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej.

2.   Celem Odznaki jest popularyzacja wiedzy i miejsc związanych z Powstaniem Listopadowym (pola bitew, pomniki, muzea, itp.).

3.   Odznaka ustanowiona została w trzech stopniach: brązowa, srebrna i złota. Stopnie różnią się kolorem metalu.

II. Warunki zdobywania odznaki

1.   Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 8 lat i spełni warunki określone w niniejszym regulaminie.

2.   Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać Odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.

3.   Odznakę zdobywać można w kolejności stopni, podczas dowolnych wycieczek, na terenach historycznie związanych z dziejami Powstania Listopadowego.

4.   Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony, nadwyżka punktów zdobytych ponad normę przechodzi na stopień wyższy. W ciągu jednego roku kalendarzowego, można zweryfikować tylko jeden stopień Odznaki. Ze względu na koszty przesyłki dopuszcza się weryfikację więcej niż jednego stopnia jednocześnie, lecz w takim przypadku weryfikacja np.: Odznaki brązowej i srebrnej może nastąpić nie wcześniej niż w drugim roku zdobywania, itd.

5.   Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zwiedzenie 10 miejsc związanych z Powstaniem Listopadowym.

6.   Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zwiedzenie kolejnych 30 miejsc.

7.   Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zwiedzenie kolejnych 50 miejsc.

8.   Obowiązkowym warunkiem dla każdego stopnia, jest zwiedzenie dodatkowo, jednej z miejscowości:

·    Warszawa – Arsenał, budynek Podchorążówki, reduta Ordona,

·    Iganie – pole bitwy – pomnik,

·    Ostrołęka – pole bitwy – kopiec i pomnik Józefa Bema na rynku,

·    Olszynka Grochowska – pole bitwy – pomnik,

·    Zgórznica k/ Stoczka Łukowskiego – pole bitwy – pomnik.

9.   Odznakę można zdobywać równocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

O przyznanie odznaki w stopniu brązowym może ubiegać się turysta, który udokumentuje posiadanie jednej z odznak:

·    „Śladami gen. Józefa Sowińskiego”,

·    „Śladami gen. Józefa Bema” – stopień brązowy,

lub zaliczył VI Turystyczno-Rekreacyjną Imprezę na Orientację (TRInO 2006) w 175 Rocznicę Bitwy pod Olszynką.

III. Weryfikacja

1.   Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest samodzielnie wykonana i wypełniona przez zdobywającego kronika.

2.   Kronika powinna zawierać: datę wycieczki, wykaz zwiedzonych obiektów z krótką notatką o związku danego obiektu z Powstaniem Listopadowym, potwierdzenia terenowe; (odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują, bilety wstępu itp.), lub potwierdzenie przez członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko, jeżeli byli obecni na danej wycieczce), instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek.

3.   Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 2 mogą być zastąpione opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

4.   Z zapisów w kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

5.   Odznakę przyznaje referat weryfikacyjny Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej. Adres: Oddział PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera, Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej, 04-386 Warszawa, ul. Paca 44. Dyżury w każdą środę w godzinach 17-18.

6.   Osoby przesyłające kroniki do weryfikacji drogą pocztową winny dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkiem pocztowym.

7.   Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

IV. Postanowienia końcowe

1.   Odznakę złotą może nadać honorowo, z pominięciem wymogów regulaminowych, Zarząd Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera na wniosek swoich działaczy, osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji i upamiętnienia wiedzy o Powstaniu Listopadowym.

2.   Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe im. Zygmunta Glogera.

3.   Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 roku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Warszawa Praga Południe
im. Zygmunta Glogera
ul. Michała Paca 44
04-386 Warszawa


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI