''Śladami Św. Maksymiliana Marii Kolbego'' - brązowa ''Śladami Św. Maksymiliana Marii Kolbego'' - srebrna ''Śladami Św. Maksymiliana Marii Kolbego'' - złota1.      Odznaka ustanowiona została przez Oddział PTTK w Pabianicach i Towarzystwo Przyjaciół Pabianic.

2.      Celem odznaki jest przybliżenie turystom postaci Św. Maksymiliana Marii Kolbego, popularyzacja miejsc związanych z Jego życiem i działalnością oraz zachęcenie turystów do odwiedzania Pabianic i Zduńskiej Woli.

3.      Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

4.      Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

5.      Działająca przy Oddziale PTTK im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach Kapituła może przyznawać Odznaki Honorowe nie objęte niniejszym regulaminem.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.      Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7-go roku życia.

2.      Odznakę zdobywa się w czasie dowolnego rodzaju wycieczek poprzez zwiedzanie miejsc i obiektów związanych z życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbego.

3.      Dla zdobycia odznaki wymagane jest osiągnięcie następującej liczby punktów:

·        brązowa ............................. 40 pkt.

·        srebrna ............................ 100 pkt.

·        złota ................................. 150 pkt.

4.      Za zwiedzanie poszczególnych miejsc, obiektów i udział w uroczystościach przyznawana będzie następująca liczba punktów:

·        miejsca pobytu ................................................... 6 pkt.

·        muzea i izby pamięci ......................................... 5 pkt.

·        uroczystości, sesje, sympozja itp. .................... 4 pkt.

·        kościoły i parafie pw. Św. Maksymiliana ......... 3 pkt.

·        kaplice w innych kościołach .............................. 2 pkt.

·        pomniki i tablice pamiątkowe poświęcone Św. Maksymilianowi i inne obiekty: cmentarze, ulice, skwery ......... 1 pkt.

5.      Warunkiem przyznania punktów jest potwierdzenie pieczątką instytucji lub pieczątką i podpisem osoby uprawnionej: przodownika, przewodnika, kierownika wycieczki szkolnej itp. Przy tablicach i pomnikach wystarczy opis obiektu z podaniem treści napisu; w przypadku ulic i placów – podanie lokalizacji.

6.      Zwiedzane obiekty i udział w uroczystościach będą punktowane jeden raz niezależnie od stopnia odznaki.

7.      Do zbierania potwierdzeń służy: samodzielnie opracowany pamiętnik lub książeczka wycieczek, którą można otrzymać za odpłatnością w Oddziale PTTK w Pabianicach. W książeczce podano dla ułatwienia po kilka obiektów w każdej grupie. Pozostałe obiekty turyści odnajdują samodzielnie i wpisują w odpowiednie miejsca.

8.      Przed przedłożeniem książeczki do weryfikacji należy sporządzić zestawienie spełnienia warunków regulaminowych.

9.      Dowodem zdobycia odznaki jest metalowy znaczek, który można nabywać odpłatnie w punktach weryfikacji.

WERYFIKACJA ODZNAKI

1.      Odznakę przyznają Komisje Weryfikacyjne działające przy Oddziałach PTTK w:

·        95-200 Pabianice, ul. Romualda Traugutta 2, tel. (0-42) 215-29-05, fax 215-59-46,

·        98-220 Zduńska Wola, ul. Jarosława Dąbrowskiego 11 A, tel./fax (0-43) 824-33-60,

·        po osobistym lub pocztowym dostarczeniu pamiętnika, książeczki.

2.      Weryfikacja książeczek przesłanych drogą pocztową odbywać się będzie w Oddziale PTTK im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach, ul. Romualda Traugutta 2.

Znaczek można wykupić w punktach weryfikacji po dokonaniu wpłaty w wysokości 6 zł na konto: PA-CO-BANK 95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 8 Nr 68 8788 0009 0014 8731 2001 0001.

Informujemy, że ksiażeczkę odznaki można nabyć również po zamówieniu jej telefonicznie w Oddziale PTTK Pabianice. Książeczka bedzie wysłana na wskazny adres za zaliczeniem pocztowm. Cena ksiażeczki to 4 zł + koszty wysyłki.

Informacje dotyczące weryfikacji oraz odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Odznaki można uzyskać również u Pani Jolanty Łacwik-Becht tel. (0-42) 215-70-76 – po godz. 22.00.

PODSTAWOWY SPIS MIEJSC I OBIEKTÓW
ZWIĄZANYCH Z MAKSYMILIANEM MARIĄ KOLBE

GRUPA I

Miejsca pobytu

Zduńska Wola – miejsce urodzenia Rajmunda Kolbego w 1984 r.
Łódź – ul. Piotrkowska gdzie mieszkała rodzina Kolbych w l. 1895-97.
Pabianice – ul. Jutrzkowicka 16, miejsce zamieszkania (1897 r.)
Pabianice – ul. Fabryczna 33, przeprowadzka w 1827 r.
Pabianice – ul. Jutrzkowicka 129, miejsce zamieszkania w 1897 r.
Pabianice – ul. Długa 14 gdzie uczył się w I kl. Szkoły Średniej Handlowej.
Pabianice – ul. Konstantynowska 19, przeprowadzka 02.02.1905 r.
Pabianice – ul. Złota 5, miejsce zamieszkania w domu Szkopego
Pabianice – Kościół Św. Mateusza I Komunia Święta w 1906 r.
Lwów – Gimnazjum Braci Mniejszych Konwentu Zakonu Św. Franciszka.
Kraków – praca wykładowcy filozofii i historii Kościoła.
Zakopane – pobyt w szpitalu klimatycznym (1920r.)
Teresin – Niepokalanów.
Łambinowice – obóz przejściowy po aresztowaniu 19.09.1939 r.
Gębice – obóz, miejsce pobytu od 21.09.1939 r.
Ostrzeszów – obóz, miejsce pobytu od 09.11.1939 r.
Warszawa – zezwolenie na druk „Rycerza Niepokalanej” 24.12.1939 r.
Oświęcim – przyjazd transportem 28.05.1941 r. i śmierć 01.08.1941 r.

GRUPA II

Muzea i izby pamięci poświęcone Św. Maksymilianowi M. Kolbemu

Zduńska Wola – Muzeum w domu urodzin.
Niepokalanów – muzeum.

GRUPA III

Parafie i kościoły pod wezwaniem Św. Maksymiliana M. Kolbego

Pabianice – Sanktuarium Maksymiliana M. Kolbego pierwsze fundamenty 01.09.82 r.

GRUPA IV

Kaplice w kościołach nie pod wezwaniem Św. Maksymiliana M. Kolbego

Tomaszów Mazowiecki – Kaplica Pamięci Narodowej im. Św. Ojca Maksymiliana M. Kolbego przy kościele NMP.

To nie wszystkie miejsca związane z Św. Maksymilianem Marią Kolbe. Zachęcamy do poszukiwania nowych i nie ujętych tutaj miejsc, pozwoli to na stworzenie w przyszłości pełnego spisu miejsc, obiektów i uroczystości związanych z osobą świętego.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. Kazimierza Staszewskiego
ul. Romualda Traugutta 2
95-200 Pabianice
tel. (0-42) 215-29-05, fax 215-59-46
http://pabianice.pttk.pl
e-mail: pttkpabianice@wp.pl
biuro@pabianice.pttk.pl

Oddział PTTK
w Zduńskiej Woli
ul. Jarosława Dąbrowskiego 11 A
98-220 Zduńska Wola
tel./fax (0-43) 824-33-60
e-mail: pttk.zdwola@wp.pl