OK ''Szlakiem Baterii Artylerii Stałej na Polskim Wybrzeżu''1.   Klub Turystyki Pieszej PTTK „Orły” z dniem 10.10.2012 r. ustanawia Odznakę Krajoznawczą „Szlakiem Baterii Artylerii Stałej na Polskim Wybrzeżu”.

2.   Odznakę zdobywać może każda osoba powyżej 7 lat.

3.   Odznaka jest jednostopniowa i jest odznaką wielodyscyplinową (zdobywana podczas wycieczek: pieszych, rowerowych, autokarowych, itp.).

4.   Odznaka ma na celu upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o militarnej historii regionu, popularyzację zdobywania odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej. Zapoznanie się z turystyczno-krajoznawczymi walorami tych rejonów.

5.   Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

6.   Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

7.   Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego Odznakę w dowolnej formie.

8.   Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na płycie CD-R lub DVD-R.

9.   W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wędrówek, który powinien zawierać datę wycieczki, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu.

10. Potwierdzenia, mogą być zastąpione opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią, lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

11. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

12. Punkty uzyskane podczas zdobywania Odznaki mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

13. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Klub Turystyki Pieszej „Orły” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania Odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego Odznakę osobom trzecim.

14. Aby zdobyć odznakę należy zwiedzić 4 dowolnie wybrane miejscowości związane z Bateriami Artylerii Stałej:

·    Hel (bateria im. H. Laskowskiego, 3 BAS, 27 BAS, 13 BAS),

·    Gdynia-Redłowo (11 BAS), Oksywie (28 BAS),

·    Gdańsk-Stogi (25 BAS),

·    Międzyzdroje (17 BAS),

·    Kołobrzeg (19 BAS),

·    Ustka (9 BAS),

·    Ustronie Morskie (31 BAS),

·    Rozewie (34 BAS).

15. W celu weryfikacji i przyznania Odznaki, książeczkę-kronikę należy przesłać na adres korespondencyjny – Robert Pyśk, ul. Juliana Fałata 17 m. 20, 75-427 Koszalin.

16. W wyjątkowych przypadkach odznaka na wniosek Zarządu może zostać nadana honorowo.

17. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Klubu Turystyki Pieszej „Orły”.

Pomysłodawcą odznaki jest: Robert Pyśk.
Regulamin opracował: Robert Pyśk.
Wszelkich informacji o odznace udziela kol. Robert Pyśk, tel. 0-792-937-188, e-mail: odznaki.orly@gmail.com


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyki Pieszej PTTK „Orły” Słupsk
Koszaliński Oddział PTTK
ul. Dworcowa 4/4
75- 541 Koszalin
http://ktporlyslupsk.za.pl
e-mail: e-mail: ktporly@wp.pl

Adres korespondencyjny (do autora odznaki)
Robert Pyśk
ul. Juliana Fałata 17 m. 20
75-427 Koszalin
mobile: (+48-0) 792-937-188
e-mail: odznaki.orly@gmail.com