OPNŚ   OPNŚ   OPNŚI. Postanowienia ogólne

§ 1

„Odznaka Przyjaciela Naturalnego Środowiska” zwana dalej w skrócie OPNŚ jest odznaką ustanowioną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Zarząd Oddziału Kraków-Nowa Huta w celu poznania i zainteresowania społeczeństwa problematyką ochrony środowiska.

§ 2

Odznakę przyznaje się za wykazanie się znajomością zwiedzanych obiektów określonych zasadami punktacji niniejszego Regulaminu.

§ 3

Odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny OPNŚ przy Zarządzie Oddziału Kraków-Nowa Huta i Referaty Terenowe w zakresie swoich uprawnień.

§ 4

O przyznanie OPNŚ może ubiegać się każdy, kto ukończył 7 lat życia i wypełnił warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie.

§ 5

OPNŚ ustanowiona jest w II kategoriach:

I.       1. brązowa, 2. srebrna, 3. złota

II.      Honorowa.

§ 6

OPNŚ może być zdobywana podczas wycieczek krajoznawczych i turystycznych, zorganizowanych, grupowych i indywidualnych, w każdej porze roku, w ramach akcji i imprez organizowanych przez PTTK, organizacje młodzieżowe, Związki Zawodowe i inne organizacje pokrewne.

§ 7

OPNŚ może być zdobywana podczas wycieczek pieszych, kolarskich, kajakowych, narciarskich, autokarowych i innych. Wycieczki turystyki kwalifikowanej mogą także być zaliczane do warunków zdobycia odpowiednich turystycznych odznak PTTK (np. OTP, GOT, KOT, TOK...), zgodnie z ich regulaminami.

Książeczki wycieczek tych odznak, jak również innych odznak regionalnych, mogą być podstawą do przyznania OPNŚ po odpowiednim przeliczeniu punktów.

§ 8

W książeczce która ma stanowić podstawę do przyznania OPNŚ zwiedzane obiekty powinny być szczegółowo opisane.

§ 9

Raz zwiedzony obiekt nie może być zaliczony powtórnie do norm na wyższy stopień odznaki.

§ 10

W wypadku uzyskania większej ilości punktów od wymaganej, nadwyżka nie będzie uwzględniana przy przyznawaniu odznaki wyższego stopnia.

§ 11

Książeczkę OPNŚ należy przedłożyć do weryfikacji tuż po uzyskaniu wymaganej ilości punktów do danego stopnia odznaki. Punkty na stopnie wyższe mogą być zaliczane po zweryfikowaniu poprzedniego stopnia odznaki. Wyjątek stanowi przypadek, gdy wymagana norma zostanie uzyskana w trakcie dłuższej wycieczki.

§ 12

Punktów uzyskanych w tym samym dniu nie wolno dzielić na dwa stopnie odznaki.

§ 13

OPNŚ może być zdobywana jedynie w kolejności stopni.

§ 14

W ciągu jednego roku kalendarzowego może być przyznany tylko jeden stopień OPNŚ.

§ 15

Potwierdzenia należy zbierać z trasy odbywanej wycieczki.
Do potwierdzenia upoważnieni są:

-       przodownicy PTTK,

-       przewodnicy,

-       kierownicy wycieczek (wymagana pieczątka instytucji organizującej),

-       instytucje państwowe, społeczne i prywatne na trasie wycieczki.

II. Warunki przyznawania odznaki

A. Brązowa OPNŚ

§ 16

Brązowa OPNŚ jest przyznawana za uzyskanie co najmniej 100 pkt.

§ 17

Brązową odznakę można zdobywać przez okres 12 miesięcy, począwszy od daty pierwszej wycieczki.

B. Srebrna OPNŚ

§ 18

Srebrna OPNŚ przyznawana jest za uzyskanie co najmniej 250 pkt., w tym minimum 25 pkt. za zwiedzenie parków narodowych.

§ 19

Srebrną odznakę można zdobywać przez okres 24 miesięcy, począwszy od daty pierwszej wycieczki.

C. Złota OPNŚ

§ 20

Złota OPNŚ jest przyznawana za uzyskanie co najmniej 500 pkt., w tym minimum 75 pkt. za zwiedzenie parków narodowych.

§ 21

Złota odznaka może być zdobywana przez okres 36 miesięcy, począwszy od daty pierwszej wycieczki.

D. Honorowa OPNŚ

§ 22

Honorowa OPNŚ jest przyznawana za uzyskanie co najmniej 75 pkt. w wybranym parku narodowym, parku krajobrazowym, nie zaliczonym przy poprzednich stopniach odznaki (bez punktów za sam obiekt) oraz dołączeniu do książeczki opracowanego przez zdobywającego referatu na temat problematyki ochrony środowiska zwiedzanego regionu.

§ 23

Honorowa OPNŚ jest przyznawana na wspólnym posiedzeniu Referatu Weryfikacyjnego i Prezydium Zarządu Oddziału w wyniku głosowania.

III. Punktacja

§ 24

Przewiduje się następującą punktację za zwiedzenie obiektów:

·    parki narodowe – 25 pkt.,

·    parki krajobrazowe – 5 pkt.,

·    parki krajoznawcze i obszary ochrony krajobrazu – 5 pkt.,

·    rezerwaty przyrody – 5 pkt.,

·    pomniki przyrody, skupiska pomników tego samego rodzaju – 3 pkt.,

·    ścieżki przyrodnicze – 3 pkt.,

·    parki zabytkowe – 2 pkt.,

·    parki wiejskie – 1 pkt.,

·    muzea przyrodnicze – 20 pkt.,

·    działy przyrodnicze w muzeach, ekspozycje przyrodnicze, ogrody zoologiczne, botaniczne – 10 pkt.

§ 25

Dopuszcza się odrębne punktowanie obiektów przyrodniczych w obrębie parków narodowych, krajobrazowych.

Nie przewiduje się odrębnego punktowania obiektów przyrodniczych w obrębie rezerwatów przyrody.

§ 26

Suma punktów za zwiedzanie parków narodowych nie może przekroczyć jednej trzeciej normy na dany stopień odznaki.

IV. Postanowienia końcowe

§ 27

Przy załatwianiu przyznawania OPNŚ drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości przesyłki poleconej. Na kopercie należy umieścić dopisek „OPNŚ”.

§ 28

Ubiegający się o odznakę i jej zdobywca obowiązani są do przestrzegania zasad ujętych w „Karcie Turysty”.

§ 29

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Głównemu Referatowi Weryfikacyjnemu OPNŚ w Krakowie-Nowej Hucie.

§ 30

Regulamin OPNŚ zatwierdzony przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Krakowie.

§ 31

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 września 2005 r. Jednocześnie przestaje obowiązywać dotychczasowy Regulamin OPNŚ. Przy weryfikacjach odznak zdobywanych w 2005 r. Dopuszcza się stosowanie zasad starego regulaminu w indywidualnych przypadkach.

Kraków, wrzesień 2005 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział Kraków-Nowa Huta Miasto
ul. Bulwarowa 37
31-751 Kraków
tel. (0-12) 644-08-63