Odznaka ''Sudecki Włóczykij''§ 1

Odznaka „Sudecki Włóczykij” jest odznaką regionalną Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 2

Celem ustanowienia odznaki „Sudecki Włóczykij” jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej w Sudetach oraz zachęcanie do systematycznego poznawania Sudetów, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i poza granicami kraju.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4

Aby zdobyć odznakę „Sudecki Włóczykij”, należy:

§ 5

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§ 6

Do odznaki mogą zaliczać się szczyty zdobyte przed dniem 17 stycznia 2011 r., tj. przed datą wejścia w życie regulaminu odznaki. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

§ 7

Osoby, które rozpoczęły zdobywanie odznaki przed dniem 18 listopada 2013 r., mogą kontynuować jej zdobywanie według ówczesnego wykazu szczytów.

§ 8

Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma takiej książeczki może być dowolna, ale powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać:

§ 9

Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być: pieczątka najbliższego obiektu turystycznego albo innej instytucji, bilet wstępu do obiektu udostępnionego do zwiedzania, fotografia lub potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej. Należy również uzyskać podpisy przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na Sudety, albo przewodnika sudeckiego, wraz z podaniem numeru ważnej legitymacji przodownickiej lub przewodnickiej.

§ 10

Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń osób uprawnionych, wymienionych w § 9.

§ 11

Ubiegający się o odznakę „Sudecki Włóczykij”, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

§ 12

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki „Sudecki Włóczykij” oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.

§ 13

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki „Sudecki Włóczykij”, uprawnia do jej nabycia i noszenia oraz używania tytułu „Sudeckiego Włóczykija”.

§ 14

Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

§ 15

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 16

Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką „Sudecki Włóczykij” można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.

§ 17

Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 17 stycznia 2011 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia, wraz z poprawkami uchwalonymi w dniu 18 listopada 2013 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wrocławski PTTK
Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław
tel. (0-71) 343-03-44; 343-30-44
fax 343-67-46
e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl
http://www.pttk.wroclaw.pl