OTK ''Poznaj Bazyliki w Polsce'' - brązowa  OTK ''Poznaj Bazyliki w Polsce'' - srebrna  OTK ''Poznaj Bazyliki w Polsce'' - złota  OTK ''Poznaj Bazyliki w Polsce'' - dużą brązowa  OTK ''Poznaj Bazyliki w Polsce'' - dużą srebrna  OTK ''Poznaj Bazyliki w Polsce'' - dużą złotaI. Postanowienia ogólne.

 1. Celem odznaki jest zapoznanie się zdobywających z różnorodnością zabytków architektury sakralnej. Popularyzacja turystyki pieszej, kolarskiej oraz motorowej. Poznawanie walorów ziemi ojczystej, jej historii i zabytków.

 2. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

 3. Odznaka jest sześciostopniowa. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni od brązowego, przez srebrny, złoty, duży brązowy, duży srebrny do dużego złotego.

II. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7. roku życia.

 2. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

 3. Potwierdzenia obiektów należy zbierać w książeczkach turystyki kwalifikowanej, lub w samodzielnie wykonanych kronikach. Nie będą uwzględniane formy elektroniczne.

 4. Raz zwiedzona bazylika nie może być powtórnie zaliczona na wyższy stopień odznaki.

 5. Nadwyżka zdobytych punktów na dany stopień odznaki zaliczana jest na wyższy stopień odznaki.

 6. Punktacja przy zwiedzaniu obiektów:

  • za pieczątkę bazyliki – 10 pkt.,

  • za zdjęcie z turystą na tle bazyliki – 5 pkt.,

  • za każdą bazylikę, która otrzymała tytuł nadany przez Jana Pawła II – 5 pkt.

 7. Wszystkie trzy przypadki punktacji mogą być łącznie zaliczone dla jednego obiektu.

 8. Potwierdzeń obiektów może dokonywać kadra programowa PTTK (przodownicy, instruktorzy) w ilości nie więcej jak trzy obiekty na dany stopień odznaki.

 9. Nie będą brane pod uwagę wklejki pieczątek.

 10. Wymagana ilość punktów na poszczególne stopnie odznaki:

  • Stopień Brązowy (czerwony otok) – 100 pkt.,

  • Stopień Srebrny (niebieski otok) – 150 pkt.,

  • Stopień Złoty (żółty otok) – 200 pkt.,

  • Stopień Duży Brązowy (brązowy otok) – 300 pkt.,

  • Stopień Duży Srebrny (srebrny otok) – 400 pkt.,

  • Stopień Duży Złoty (złoty otok) – 500 pkt.

III. Weryfikacja.

 1. Książeczki-kroniki można przekazać do weryfikacji:

  • na comiesięcznych zebraniach członków Oddziału PTTK Radlin (informacja na stronie: www.sokol.radlin.pl),

  • w czasie pełnionych dyżurów w siedzibie Oddziału PTTK Radlin w poniedziałki w godz. 16.00 – 18.00,

  • na comiesięcznych zebraniach Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach,

  • pocztą na adres weryfikatora: Czesław Wodecki, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27B/1, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 511720801,

  • pocztą na adres: Oddział PTTK Radlin, ul. Wojciecha Korfantego 52, 44-310 Radlin.

 2. Osoba ubiegająca się o przyznanie odznaki drogą pocztową powinna dołączyć kopertę zwrotną ze znaczkiem na przesyłkę poleconą.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Odznaka została ustanowiona z inicjatywy Komisji Turystyki Kolarskiej „Sokół”, Komisji Turystyki Pieszej „Piechur” oraz Komisji Krajoznawczej działających w ramach Oddziału PTTK Radlin.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Referatu Weryfikacyjnego Odznaki.

 3. W załączeniu Kanon – wykaz bazylik w Polsce. W przypadku nadania tytułu kolejnego kościoła w Polsce do rangi bazyliki przez papieża, kościół ten automatycznie znajdzie się w Kanonie.

 4. Referat Weryfikacyjny Odznaki może przyznać Odznakę Honorową w dowolnym stopniu, z pominięciem wymogów regulaminu.

 5. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK Radlin w dniu 21.10.2015 r.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2015 r.

 7. Odznaka jest odpłatna.

 8. Regulamin opracowali Instruktorzy Krajoznawstwa Czesław Wodecki, Konstancjusz Mojżysz oraz Andrzej Likos.

 9. Znowelizowany regulamin obowiązuje od 1.01.2017 r.

Załącznik
Wykaz obiektów


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Radlin przy KWK „Marcel”
ul. Wojciecha Korfantego 52
44-310 Radlin
tel. (0-32) 729-23-40
http://pttk.radlin.pl
e-mail: sokol@radlin.pl