OTK ''Śladami gen. Józefa Bema'' - popularna OTK ''Śladami gen. Józefa Bema'' - brązowa OTK ''Śladami gen. Józefa Bema'' - srebrnaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Odznaka „Śladami gen. Józefa Bema” jest odznaką turystyczno-krajoznawczą PTTK ustanowioną przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie w celu popularyzacji wiedzy i miejsc związanych z życiem i działalnością gen. Józefa Bema wielkiego patrioty i bohatera Polski i Węgier.

2.      Odznaka jest trzystopniowa: popularna, brązowa, srebrna i zdobywana w kolejności stopni w dowolnym czasie.

3.      Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi PTTK na terenie Polski.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.      Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 10 roku życia podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych zbiorowych i indywidualnych.

2.      Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie miejsc i obiektów określonych regulaminem oraz udział w imprezie okolicznościowej związanej z postacią generała.

3.      Dla stopnia popularnego:

·         Udział w Zlocie Turystycznym „Szlakiem gen. Józefa Bema” corocznie organizowanym przez Oddział Wojskowy PTTK w Krakowie i przebycie trasy: Borek Fałęcki – Kobierzyn – Sidzina – Libertów – Gaj z poznaniem obiektów krajoznawczych.

4.      Dla stopnia brązowego:

·         Kraków:

-        Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego przy pl. Na Groblach 9

-        Dziedziniec arkadowy Zamku Królewskiego na Wawelu

·         Tarnów:

-        Dom z tablicą pamiątkową przy pl. Bema

-        Stała wystawa w Ratuszu przy Rynku

-        Pomnik Józefa Bema przy ul. Wałowej

-        Mauzoleum Józefa Bema w Parku Strzeleckim

5.      Dla stopnia srebrnego:

·         Warszawa:

-        Pomnik Józefa Bema przy ul. 29 Listopada 3 B

-        Arsenał (Obecnie Muzeum Archeologiczne przy ul. Długiej 52)

-        Collegium Nobilium (obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna przy ul. Miodowej 22/24)

·         Iganie k/Siedlec:

-        Pomnik upamiętniający bitwę 10.IV.1831 r.

·         Ostrołęka:

-        Miejsce bitwy 26.V.1831 r. z Mauzoleum

-        Pomnik Józefa Bema przy Rynku

·         Toruń:

-        Pomnik Józefa Bema i Wyższa Szkoła Oficerska przy ul. Sobieskiego 36

III. ZASADY WERYFIKACJI ODZNAKI

1.      Podstawą do zweryfikowania odznaki jest kronika wycieczek (dzienniczek) prowadzona w dowolnej formie przez zdobywającego.

2.      Kronika powinna zawierać dane personalne zdobywającego z adresem, daty wycieczek, nazwy miejscowości z krótkim opisem zwiedzanego obiektu i potwierdzeniem w formie pieczątki, biletu wstępu, fotografii lub podpisu przewodnika, przodownika lub instruktora PTTK.

3.      Weryfikacja odznaki następuje po złożeniu kronik (dzienniczka) w Oddziale Wojskowym PTTK im. gen. J. Bema 31-029 Kraków ul. Zyblikiewicza 1. Przy przesyłce pocztowej należy dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkami pocztowymi.

4.      Przyznanie odznaki wpisuje się do kroniki (dzienniczka) potwierdzając pieczątką Komisji Krajoznawczej i do prowadzonej ewidencji. Odznaka przyznana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.

2.      Odznaka może być przyznawana honorowo z pominięciem wymogów regulaminu przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK na wniosek Komisji Krajoznawczej za wybitne zasługi i osiągnięcia w działalności turystycznej.

3.      Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Krajoznawczej Oddziału Wojskowego PTTK.

4.      Regulamin odznaki został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK Nr.... z dnia ..... i wchodzi w życie 10 grudnia 2001 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK
im. gen. Józefa Bema
ul. Zyblikiewicza 1
31-029 Kraków
tel./fax (0-12) 613-44-75
e-mail: ow.pttk.krakow@wp.pl