OTK im. Żwirki i Wigury§ 1

W celu uczczenia 70 rocznicy tragicznej śmierci asów polskiego lotnictwa kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury Zarząd Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej ustanawia „Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą im. Żwirki i Wigury”.

§ 2

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 3

Odznakę może zdobywać każdy turysta w czasie dowolnego rodzaju wycieczek: pieszych, kolarskich, motorowych, poprzez zwiedzanie miejsc związanych z życiem i działalnością kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury oraz miejsc związanych z lotnictwem.

§ 4

Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

§ 5

Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 8 lat.

§ 6

Warunkiem przyznania odznaki jest udokumentowanie zwiedzania miejsc związanych z życiem kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury oraz miejsc związanych z lotnictwem. Pobyt w określonych miejscach powinien być potwierdzony w książeczce (kronice) prowadzonej przez ubiegającego się o odznakę poprzez odciśnięcie pieczątki z nazwą miejscowości lub obiektu, fotografii, biletu wstępu, opisu, rysunku. Forma prowadzenia książeczki (kroniki) dowolna.

§ 7

Aby zdobyć odznakę należy uzyskać 150 punktów. Za zwiedzanie miejscowości, obiektów, miejsc, oraz udział w imprezach przyznawana będzie następująca ilość punktów:

Punktacja:

Ø      Udział w Rajdzie im. Żwirki i Wigury (Terlico – Czechy, miejsce katastrofy) 50 punktów

Ø      Miejsca związane z życiem Franciszka Żwirki:

·        Święciany (Litwa) – miejsce urodzenia 30 punktów

·        Wilno (Litwa) – edukacja 30 punktów

·        Bydgoszcz – szkoła pilotów 1923 r. (potwierdzenie – aeroklub lub lotnisko) 15 punktów

·        Grudziądz – Wyższa Szkoła Pilotów 1924 r. (potwierdzenie jw.) 15 punktów

·        Warszawa – Aeroklub Akademicki, oficer łącznikowy (potwierdzenie – aeroklub lub port lotniczy na Okęciu) 15 punktów

·        Łódź – Centrum Wojskowego Przysposobienia, komendant (potwierdzenie – aeroklub im. Żwirki i Wigury) 15 punktów

·        Dęblin – Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa, dowódca eskadry pilotażu (potwierdzenie – Szkoła Orląt) 15 punktów

Ø      Miejsca związane z życiem Stanisława Wigury:

·        Warszawa – miejsce urodzenia, edukacja (gimnazjum im. Zamojskiego, studia Politechnika Warszawska) 15 punktów

·        Terlicko (Czechy) – miejsce katastrofy (pomnik, wystawa) 25 punktów

·        Warszawa – cmentarz Powązkowski Stary 15 punktów

Ø      Inne miejsca związane z życiem i działalnością Żwirki i Wigury nie wymienione 10 punktów

Ø      Miejsca upamiętniające życie pomnik, nazwa instytucji, nazwa ulicy 10 punktów

Ø      Zwiedzanie obiektów związanych z lotnictwem (muzea, lotniska, aerokluby, wystawy, pokazy lotnicze, loty turystyczne) 5 punktów

Ø      Obiekty lotnicze wolno stojące – samoloty, śmigłowce (np. na skwerach, przy zajazdach itp.) należy podać usytuowanie, model samolotu 1 punkt

W całym okresie zdobywania odznaki obiekt nie może być zaliczany więcej niż jeden raz. Udział w Rajdzie im. Żwirki i Wigury może być powtarzany.

§ 8

Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyrządzone przez uczestników.

§ 9

Oddział PTTK Jastrzębie Zdrój może przyznać odznakę z pominięciem niniejszego regulaminu osobom i organizacjom zasłużonym dla popularyzacji turystyki i historii lotnictwa polskiego. Odznaki zdobyte lub przyznane honorowo wręcza się uroczyście podczas Rajdu im. Żwirki i Wigury.

§ 10

Informacje o obiektach zawarte w kronikach mogą być wykorzystane dla potrzeb własnych Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

§ 11

W celu weryfikacji i przyznania odznaki należy złożyć książeczkę (kronikę) w Oddziale PTTK Jastrzębie, ul. Harcerska 14 B, tel. (0-32) 471-94-88 lub 475-16-69. Po zweryfikowaniu odznaki dokonany zostanie wpis w książeczce (kronice) i wystawiony dyplom upoważniający do nabycia odznaki w Oddziale PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

§ 12

Koszt odznaki wynosi 7 PLN, dla turystów odbierających odznakę w Oddziale PTTK Jastrzębie Zdrój (bez przesyłki pocztowej). Koszt odznaki 10 PLN dla turystów odbierających odznakę pocztą (należy dołączyć dowód wpłaty na konto Oddziału PTTK Jastrzębie nr 84700001-1414-27006-11 Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój ul. 1 Maja z dopiskiem „Odznaka im. Żwirki i Wigury”.

§ 13

Ostateczna interpretacja regulaminu Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej im. Żwirki i Wigury należy do Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

§ 14

Regulamin odznaki zatwierdzony został uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju w dniu 05.03.2002 r. i wszedł w życie z dniem uchwalenia. Zapytania można kierować również na adres: e-mail: pttkjz@alpha.net.pl


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
ul. Harcerska 14b
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (0-32) 471-94-88, fax 475-16-70
http://www.jasnet.pl/pttk
e-mail: pttkjz@alpha.net.pl