TRInO   TRInO   TRInO   TRInO 1. Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK oraz Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie, w ramach projektu „Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację”, zwanych dalej TRInO oraz 60. rocznicy pierwszej mazowieckiej imprezy na orientację ustanawiają Odznakę Turystyczno-Rekreacyjnych Imprez na Orientację, zwaną Odznaką TRInO.

 2. Cele Odznaki TRInO:

  1. zachęcenie społeczeństwa do rekreacyjnego spędzania czasu w różnych formach turystyki kwalifikowanej, w szczególności imprezach na orientację,

  2. prezentacja aspektów turystyczno-krajoznawczych miejscowości,

  3. upowszechnianie turystycznych imprez na orientację,

  4. uczczenie 60. rocznicy pierwszej udokumentowanej mazowieckiej imprezy na orientację.

 3. Odznakę TRInO może zdobywać każdy bez względu na wiek.

 4. Odznaka posiada 7 stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty, duży brązowy, duży srebrny i duży złoty.

 5. Warunkiem zdobycia poszczególnych stopni Odznaki TRInO jest udokumentowany udział w dowolnym czasie w imprezach na orientację o charakterze turystyczno-krajoznawczym, turystyczno-rekreacyjnym czy krajoznawczym, w tym również budowa (opracowanie) takich tras, które spełniają warunki stałości i dostępności w następującej liczbie:

  • popularny – 5,

  • brązowy – 20,

  • srebrny – 30 (przynajmniej w 2 województwach),

  • złoty – 50 (przynajmniej w 3 województwach),

  • duży brązowy – 70 (przynajmniej w 4 województwach),

  • duży srebrny – 100 (przynajmniej w 5 województwach),

  • duży złoty – 150 (przynajmniej w 6 województwach).

 6. Odznakę TRInO mają prawo weryfikować i przyznawać Referaty Weryfikacyjne Odznaki InO.

 7. Odznakę TRInO przyznaje się na podstawie potwierdzeń w książeczce InO i/lub zgłoszeń/dokumentacji przebycia tras zgodnie z opisem i publikowanych na stronie trino.pttk.pl.

 8. Imprezy zaliczone do Odznaki TRInO mogą być jednocześnie zaliczane do dowolnego stopnia Odznaki InO lub innych odznak PTTK zgodnie z ich regulaminami.

 9. Referaty weryfikacyjne Odznaki InO wpisują do książeczki InO numer weryfikacji i datę przyznania oraz potwierdzają przyznanie Odznaki pieczątką referatu.

 10. Ewidencję przyznanych Odznak prowadzą Referaty Weryfikacyjne Odznaki InO, a dystrybucję referaty weryfikacyjne wymienione poniżej. Lista zdobywców będzie opublikowana na stronie trino.pttk.pl.

 11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientację PTTK.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
http://www.mkino.pttk.pl
http://trino.pttk.pl
e-mail: mkino@o2.pl