1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1   Odznaka Turystyczna „Szlakami Świętego Mikołaja” w skrócie Odznaka Św. Mikołaja zwana dalej odznaką została ustanowiona przez Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach.

1.2   Zdobywanie odznaki ma na celu zachęcenie turystów do uprawiania turystyki kwalifikowanej (pieszej, górskiej, rowerowej, motorowej, itp.) na terenie kraju, a także poza jego granicami, gdzie szczególnie był szerzony kult św. Mikołaja.

1.3   Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami na terenie kraju i innych państw.

2. ZASADY ZDOBYWANIA ODZNAKI

2.1   Zdobywanie odznaki polega na zwiedzaniu miejscowości i miejsc odosobnionych, gdzie znajdują się kościoły p.w. Świętego Mikołaja, kaplice, pomniki, figury, obrazy, ulice itp. miejsca związanie z kultem św. Mikołaja.

2.2   Odznaka posiada trzy stopnie:

·    Brązowy,

·    Srebrny,

·    Złoty.

2.3   Zasadą zdobywania odznaki jest uzyskiwanie następujących ilości punktów za odwiedzenie miejscowości związanej z kultem patrona:

·    1 punkt za każdy odnaleziony wizerunek lub kościół p.w. św. Mikołaja,

·    1 punkt dodatkowo za dostarczoną do organizatora monografię danego miejsca (wzbogaconą o rysunek, fotografię),

·    1 punkt za udział w imprezie turystycznej, której patronem jest św. Mikołaj.

2.4   Ubiegający się o zdobycie poszczególnych stopni odznaki powinien udokumentować zdobycie następującej ilości punktów:

·    dla stopnia brązowego – 15 punktów,

·    dla stopnia srebrnego – 25 punktów,

·    dla stopnia złotego – 40 punktów.

2.5   Jako dodatkowy warunek zdobycia odznaki w stopniu złotym jest odwiedzenie jednego z następujących miejsc:

·    Bari we Włoszech (bazylika i grób Świętego),

·    Demre w Turcji (dawna Mira),

·    Fryburg,

·    Monserrat,

·    Pierściec,

·    Bochnia,

·    Głogów,

·    Oksa.

2.6   W danym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki, ale nadwyżkę zdobytych punktów można zaliczyć na poczet kolejnych wyższych stopni odznaki.

3. EWIDENCJA I POŚWIADCZENIE WYCIECZEK, WERYFIKACJA I REJESTRACJA ZDOBYTYCH ODZNAK

3.1   Zdobywający odznakę zobowiązany jest prowadzić książeczkę ewidencji wycieczek do odznaki Św. Mikołaja wykonaną osobiście wg. załączonego wzoru lub zakupioną u organizatora.

3.2   Jako książeczkę ewidencji wycieczek do odznaki zdobywający wykorzystuje dowolny zeszyt lub notes, który powinien zawierać:

·    tytuł: Książeczka ewidencji wycieczek do Odznaki Turystycznej „Szlakami Świętego Mikołaja”,

·    dane osobowe zdobywającego,

·    wolne i ponumerowane strony dla ewidencji wycieczek.

3.3   Na stronach ewidencji należy podać:

·    numer kolejny wycieczki i datę,

·    nazwę miejscowości, gminę, powiat, województwo, kraj,

·    krótki opis położenia postaci patrona,

·    potwierdzenie terenowe z pieczątką danej miejscowości,

·    w przypadku braku możliwości uzyskania pieczątki potwierdzeniem może zostać dołączona monografia danego miejsca lub zdjęcia.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1   Książeczki ewidencji wycieczek, a także same odznaki można nabywać w Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach.

4.2   Adres referatu Weryfikacyjnego Odznaki „Szlakami Świętego Mikołaja”: Komisja Krajoznawcza przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach, ul. Henryka Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce.

4.3   Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

4.4   Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą III/2009 z dnia 5.02.2009 r.

4.5   Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załączniki:

-    O patronie słów kilka,

-    Wykaz parafii p.w. Św. Mikołaja w Polsce,

-    Wzór Książeczki,

-    Projekt odznaki,

-    Skład Kapituły.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział „Świętokrzyski” PTTK w Kielcach
ul. Henryka Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel. (0-41) 344-77-43
http://kielce.pttk.pl
e-mail: biuro@pttkkielce.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI