I. CELE

OT ''Szlakiem Walk o Wał Pomorski''

1.      Poznanie historii i miejsc walki Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej.

2.      Poznanie historii i miejsc walki ludu polskiego w utrwalaniu polskości na Ziemiach Zachodnich przed naporem germanizacji.

3.      Zapoznanie się z osiągnięciami gospodarczymi i walorami turystyczno-krajoznawczymi tych rejonów.

4.      Popularyzacja Ogólnopolskich Zlotów „Szlakiem Walk o Wał Pomorski”.

5.      Popularyzacja zdobywania odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.      Odznakę może zdobywać każdy, który liczy powyżej 10 lat i spełnia następujące wymogi: zwiedzi niżej podane miejscowości:

·        BIAŁY BÓR,

·        SZCZECINEK,

·        DRZONOWO,

·        PODGAJE,

·        SILNOWO,

·        NADARZYCE.

2.      Ostempluje kartę zdobywania odznaki, którą zakupi w ZW PTTK lub Oddziałach PTTK województwa koszalińskiego.

3.      Prześle kartę do Zarządu Wojewódzkiego PTTK, 75-802 Koszalin, ul. Bieruta 5, celem weryfikacji oraz wpłaci na konto NBP opłatę w wysokości ............ na kartę i odznakę.

4.      O odznakę ubiegać się mogą uczestnicy walk o Wał Pomorski po udokumentowaniu swego udziału.

5.      Ubiegać się mogą również uczestnicy Ogólnopolskich Zlotów „Szlakiem Walk o Wał Pomorski”:

·        co najmniej 5-krotnym uczestnikom odznaka zostanie nadana bezpłatnie,

·        pozostałym – odpłatnie.

6.      Odznaka może być nadana honorowo w dowód uznania za działalność naukową, popularyzatorską oraz za turystyczne zagospodarowanie Wału Pomorskiego.

III. PRZYZNANIE I NADANIE ODZNAKI

1.      Odznakę honorową nadaje Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Koszalinie.

2.      Odznakę przyznaje po spełnieniu warunków wymienionych w pkt. II poz. 1-5 Komisja Krajoznawcza ZW PTTK w Koszalinie.

3.      Odznaka wraz z legitymacją zostanie przesłana – wręczona nie później niż miesiąc po spełnieniu warunków.

4.      Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Koszalinie zastrzega wydanie legitymacji i odznaki „Szlakiem Walk o Wał Pomorski” tym osobom, które spełniły warunki regulaminu, lecz swą postawą polityczno-moralną szkodzą Polsce Ludowej względnie naruszają ustalone prawa.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK
w Koszalinie


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Koszaliński Oddział PTTK
75-201 Koszalin
ul. Dworcowa 4/4
tel./fax (0-94) 342-46-41
http://koszalin.pttk.pl
e-mail: biuro@koszalin.pttk.pl


ODZNAKA NIE JEST JUŻ NADAWANA