Odznaka1.   Klub zrzesza osoby:

·    pragnące posiąść wiedzę o Polskich Pomnikach Historii,

·    poznające je w czasie własnych wycieczek, a także rajdów i imprez krajowych,

·    szczycące się osiągnięciami w tym zakresie, potwierdzonymi odznaką klubową – jej kolejnymi stopniami.

2.   Celem Klubu jest:

·    szerzenie wiedzy o Polskich Pomnikach Historii,

·    zachęcanie Polaków, a także przedstawicieli innych państw do poznawania i pogłębiania znajomości miejsc i obiektów pomnikowych,

·    wpajanie członkom Klubu, a także sojusznikom tej idei dumy płynącej z roli Pomników Historii w dziejach naszej Ojczyzny oraz osiągnięć naszych przodków związanych z nimi,

·    sprzyjanie tworzeniu lepszych warunków do aktywnego wędrownictwa szlakiem tych pomników,

·    organizowanie różnego typu przedsięwzięć służących szerzeniu idei klubowych.

3.   Klub działa przy miesięczniku „Poznaj swój kraj”, którego redakcja jest organizatorem wszelkich poczynań związanych z promocją Klubu Znawców Polskich Pomników Historii, w tym działań niezbędnych do weryfikacji i przyznawania kolejnych odznak Znawcy Polskich Pomników Historii.

4.   Członkiem Klubu może zostać osoba powyżej 7 roku życia, gotowa do realizacji idei klubowych i zdobywania odznaki Znawcy, potwierdzająca to odpowiednim zgłoszeniem przekazanym redakcji „Poznaj swój kraj”. W przypadku osób niepełnoletnich deklarację przystąpienia do Klubu potwierdzają rodzice lub prawni opiekunowie.

5.   Wraz ze zgłoszeniem kandydat do Klubu Znawców dokonuje wpłaty wpisowego w wysokości 20 zł. Dzieciom i młodzieży uczącej się przysługuje przy tej opłacie zniżka 50%.

6.   Osoba przyjęta do Klubu rozpoczyna cykl wycieczek do miejsc pomnikowych sporządzając z nich dokumentację w postaci własnej kroniki z potwierdzeniami pobytu (pieczęciami). Dopuszcza się tworzenie jednej kroniki dla całej rodziny przystępującej do Klubu, przy czym pobyt wszystkich w pomnikowym miejscu powinien być potwierdzony zdjęciem (-ami). Pobyty w miejscach pomnikowych zalicza się od dnia przystąpienia do Klubu.

7.   Członek Klubu może uczestniczyć we wszystkich imprezach, wycieczkach organizowanych przez redakcję po cenach podstawowych.

8.   Czas zdobywania kolejnych Odznak „Znawcy Polskich Pomników Historii” jest nieograniczony.

9.   Wprowadza się następujące stopnie Odznaki „Znawca Polskich Pomników Historii”:

·    popularną – po poznaniu 10 pomników,

·    brązową – po poznaniu 20 pomników,

·    srebrną – po poznaniu 30 pomników,

·    złotą – po poznaniu 40 pomników.

Wraz z każdą Odznaką Znawca otrzymuje stosowną legitymację, przy czym dokument ten wystawiany przy najwyższym stopniu (odznaka złota), zawierać powinien zdjęcie Znawcy. Zarówno odznaki, jak i legitymacje są odpłatne.

10. Starający się o przyznanie odznaki zgłasza to na specjalnym druku (wzór dostępny w internecie), załączając jednocześnie kronikę dostarczaną lub przesyłaną drogą korespondencyjną do Redakcji „Poznaj swój kraj” (01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 8a). Po weryfikacji tą samą drogą zwracane będą kroniki oraz przesyłane odznaki i legitymacje, w systemie za zaliczeniem pocztowym rekompensującym koszt przesyłki.

11. Zdobywcy odznak najwyższego stopnia tworzą w każdym roku Zespół Doradców, ogłaszany przez Redakcję „Poznaj swój kraj”. Zespół ten może inicjować badania naukowe, akcje promocyjne i imprezy wzbogacające znajomość Polskich Pomników Historii, a także współorganizować z redakcją spotkania klubowe.

12. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Klubu Znawców, w tym także decyzje o nadawaniu odznak publikowane będą na łamach „Poznaj swój kraj”. Roczna prenumerata tego czasopisma powiązana jest ze specjalną kartą upoważniającą do korzystania z różnych przywilejów, w tym 30% zniżek za noclegi w obiektach rekomendowanych przez redakcję.

ZAŁĄCZNIK
LISTA OBIEKTÓW
UZNANYCH PRZEZ PREZYDENTA RP ZA POMNIKI HISTORII


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Redakcja „Poznaj Swój Kraj”
ul. Władysława Broniewskiego 8A
01-785 Warszawa
http://psk.amos.waw.pl
e-mail: psk@amos.waw.pl