ROK ''Twierdza Kołobrzeg'' - nadanie po raz pierwszy   ROK ''Twierdza Kołobrzeg'' - nadanie po raz drugi   ROK ''Twierdza Kołobrzeg'' - nadanie po raz trzeci   ROK ''Twierdza Kołobrzeg'' - nadanie po raz czwarty   ROK ''Twierdza Kołobrzeg'' - nadanie po raz piąty lub honorowe 1. W celu zapoznania turystów z pozostałościami obiektów fortyfikacyjnych twierdzy Kołobrzeg, ich historii i teraźniejszości, Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Twierdza Kołobrzeg”.

 2. Odznaka jest jednostopniowa i jest odznaką zdobywaną podczas wycieczek pieszych.

 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 10 lat, z tym, że turyści niepełnoletni mogą pokonywać trasę tylko w asyście osób dorosłych.

 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 5. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

 6. Zdobycie odznaki polega na przejściu Miejskiego Szlaku Fortyfikacji (ok. 12 km) i zwiedzeniu 10 obiektów fortyfikacyjnych podanych w załączniku. Zwiedzanie można rozpocząć od dowolnego obiektu i kontynuować w dowolnym kierunku, jak również odbywać etapami, pokonywanymi w dowolnym czasie.

 7. Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w Oddziale Wojskowym PTTK w Kołobrzegu książeczki wycieczek lub prowadzonej kroniki zawierającej potwierdzenie zwiedzanych obiektów (pieczątki, fotografie na tle danego obiektu, rysunki, wykonany opis). Honorowane będą potwierdzenia kadry programowej PTTK oraz opiekunów i wychowawców.

 8. Na pierwszej stronie kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

 9. Turysta po spełnieniu wymagań określonych niniejszym regulaminem przekazuje książeczkę wycieczek lub prowadzoną kronikę do weryfikacji na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 46, 78-100 Kołobrzeg, który jest jedynym weryfikatorem i dystrybutorem tej odznaki.

 10. Odznakę nadaje, weryfikuje i ewidencjonuje wyłącznie Komisja Weryfikacyjna Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.

 11. Turyści, którym przyznano odznakę wykupują ją w Oddziale Wojskowym PTTK w Kołobrzegu.

 12. Weryfikacji złożonych książeczek dokonuje się w ciągu jednego miesiąca od ich złożenia. Fakt zdobycia odznaki potwierdzony jest odpowiednim wpisem w książeczce, która stanowi jednocześnie legitymację uprawniającą do noszenia Odznaki „Twierdza Kołobrzeg”.

 13. Odznaka Krajoznawcza „Twierdza Kołobrzeg” może być nadana z pominięciem warunków regulaminu za szczególne zasługi w działalności na rzecz Kołobrzegu. Jest to nadanie honorowe dokonywane przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.

 14. Odznaka może być zdobywana wielokrotnie, jednak kolejny raz nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od daty zweryfikowania poprzedniej odznaki. Każda następna odznaka różni się kolorem otoku.

 15. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Oddziałowi Wojskowemu PTTK w Kołobrzegu.

 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2015 r. i z tym dniem rozpoczyna się zdobywanie odznaki.

Regulamin i wzór odznaki opracował Jerzy Przepióra.

Załącznik do regulaminu
Regionalnej Odznaki Krajoznawczej „Twierdza Kołobrzeg”

Wykaz pozostałości obiektów fortyfikacyjnych do zwiedzenia

 1. Akademia Rycerska – założona w 1655 r. przez Wielkiego Elektora Fryderyka Wilhelma.

 2. Ruiny Baszty Więziennej – przy ul. Wąskiej.

 3. Baszta Lontowa – zwana Prochową.

 4. Pozostałości dawnych Fortyfikacji – park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.

 5. Fort Wilczy – powstał w latach 1806-1807, obecnie amfiteatr.

 6. Kamienny Szaniec – zbudowany w latach 1832-1836, obecnie jako restauracja.

 7. Fort Ujście – zbudowany w latach 1770-1774, obecnie na forcie stoi latarnia morska zbudowana w 1945 r.

 8. Reduta Morast – powstała w latach 1770-1774 na wyspie Solnej, obecnie port jachtowy.

 9. Reduta Solna – zbudowana w latach 1832-1836, obecnie ośrodek sportów wodnych ZHP.

 10. Brama Radzikowska – powstała w 1708 r.

 11. Batardeau – obecnie tylko fragmenty pozostałości po rozebraniu w 1988 r.

 12. Muzeum Oręża Polskiego.

Ponadto do wiadomości

 1. Bastion Magdeburg – zlokalizowany na prawym brzegu Parsęty w pobliżu Batardeau. Z dawnego bastionu zachował się ceglany mur i kamienna podmurówka. Na terenie dawnego fortu mieści się obecnie parking i magazyny.

 2. Fort Napoleona – obecnie w miejscu dawnego fortu jest zlokalizowana pętla autobusowa linii nr 7, za nią znajdują się pozostałości fortecznych wałów ziemnych.

 3. Szaniec Kleista – po II wojnie światowej obiekt wszedł w skład kompleksu obiektów portu wojennego użytkowanego przez Marynarkę Wojenną. W latach 50. XX w. na Szańcu Kleista wzniesiono stanowiska 19 Baterii Artylerii Stałej, która była użytkowana przez Wojsko Polskie do lat 70. XX w.

 4. Szaniec Siederland – powstał w XIX w. W 1945 r., obecnie po bastionie pozostało niewielkie wzniesienie w pobliżu Białych i Czerwonych Koszar.

 5. Bateria Nettelbeck – powstała w latach 30. XX w. w pobliżu basenu rybackiego. Obecnie obiekt jest wykorzystywany przez Marynarkę Wojenną Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Białe Koszary – zostały wzniesione w 1903 r.

 7. Czerwone Koszary – zostały wzniesione w 1900 r.

 8. Koszary Waldenfelsa – zostały wybudowane w latach 30. XX w. Obecnie stacjonuje w nich 8 Batalion Remontowy.

 9. Stacja Radarowa Kondor – placówka radiolokacyjna znajdowała się w pobliżu Ustronia Morskiego. Do dziś po tej stacji radarowej pozostały jedynie betonowe fundamenty obrotowych cokołów niemieckich radarów.

 10. Strzelnica wojskowa – znajdowała się w Lasku Załęże. Dziś z całego kompleksu pozostały jedynie zarysy wałów strzelnicy.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Kołobrzegu
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 46
78-100 Kołobrzeg
tel. (+48) 261 222 489
tel./fax (+48) 261 222 488
e-mail: majolkg@o2.pl