Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka(zatwierdzony Uchwałą Nr 122/XVI/2006 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 października 2006 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Odznaka „Turysta Przyrodnik” jest odznaką ustanowioną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, na wniosek Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK w 1979 roku. Celem zdobywania odznaki jest budzenie zainteresowań przyrodniczych wśród turystów oraz inspiracja do działalności na rzecz ochrony polskiej przyrody.

2.     Odznaka „Turysta Przyrodnik” ustanowiona jest w trzech rodzajach, jako mała i duża oraz odznaka honorowa.

a)     Mała odznaka ma cztery stopnie:

·     popularna – przedstawia dziewięćsił na tle zielonym,

·     brązowa – przedstawia dziewięćsił na tle niebieskim,

·     srebrna – przedstawia dziewięćsił na tle żółtym,

·     złota – przedstawia dziewięćsił na tle białym,

b)     Duża odznaka ma dwa stopnie:

·     srebrny – przedstawia dziewięćsił na tle srebrnym oksydowanym,

·     złoty – przedstawia dziewięćsił na tle złotym oksydowanym.

c)     Odznaka honorowa (jednostopniowa) – przedstawia dziewięćsił na tle czerwonym.

3.     Wszystkie stopnie odznak weryfikują referaty weryfikacyjne.

a)     Odznaki w stopniu: popularna, brązowa, mała srebrna i mała złota, przyznają Referaty Weryfikacyjne Odznaki „Turysta Przyrodnik” zatwierdzone przez KOP ZG PTTK.

b)     Odznaki w stopniu: duża srebrna, duża złota przyznaje Referat Weryfikacyjny Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK.

2.     Referaty Weryfikacyjne Odznaki „Turysta Przyrodnik” na wniosek zainteresowanych zarządów oddziałów, zatwierdza Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK. W skład Referatu Weryfikacyjnego musi wchodzić przynajmniej jeden Instruktor Ochrony Przyrody.

II. WARUNKI ZDOBYCIA ODZNAKI

5.     Odznakę „Turysta Przyrodnik” mogą zdobywać osoby, które ukończyły przynajmniej:

·        7 rok życia – odznakę popularną, brązową, małą srebrną i małą złotą,

·        16 rok życia – odznakę dużą srebrną i dużą złotą.

6.     Ubiegający się o odznakę obowiązany jest:

·        samodzielnie prowadzić książeczkę „Turysta Przyrodnik”,

·        wykonać dodatkowe prace, np. wykonać opis obiektu przyrodniczego,

·        sporządzić szkic obiektu, wykonać dokumentację fotograficzną, prowadzić obserwacje przyrodniczą, uczestniczyć w pracach porządkowych na terenie obiektu lub wokół niego, wziąć udział w pracach zalesieniowych itp. – na apel komisji.

7.     Odznaki można zdobywać tylko w kolejności stopni począwszy od stopnia popularnego. W okresie jednego roku można zdobyć odznakę w stopniu popularnym i brązowym po ukończeniu 10 roku życia.

Rodzaj i stopień
odznaki

Wymagana
liczba punktów

Dopuszczalny okres
zdobywania odznak

Inne wymagania

Popularna

50

1 rok

Mała brązowa

100

3 lata

Mała srebrna

200

4 lata

Mała złota

300

5 lat

Duża srebrna

400

Bez ograniczeń

Zwiedzenie 7 parków
narodowych

Duża złota

500

Bez ograniczeń

Zwiedzenie 10 parków
narodowych

8.     Punkty do wszystkich stopni odznak są zaliczane jedynie z terenu Polski.

9.     Punkty do wszystkich stopni odznak można zdobywać w czasie wycieczek grupowych i indywidualnych.

10. Nadwyżki punktów uzyskane na dany stopień odznaki nie mogą być zaliczane na wyższy stopień odznaki.

11. Do potwierdzania zwiedzanych obiektów upoważnieni są:

·        Instruktorzy Ochrony Przyrody PTTK oraz pozostali Instruktorzy PTTK,

·        Przodownicy Turystyki Kwalifikowanej,

·        Przewodnicy Turystyczni,

·        Opiekunowie kół SKKT (od popularnej do małej złotej).

Potwierdzenie stanowi pieczątka z nazwą danej miejscowości.

12. Osoba ubiegająca się o przyznanie odznaki przedstawia właściwemu Referatowi Weryfikacyjnemu książeczkę „Turysta Przyrodnik” z potwierdzonymi punktami niezbędnymi dla uzyskania odznaki odpowiedniego stopnia.

a)     Osoby, które wykonały dodatkowe prace, przedstawiają ich wyniki (np. opis, szkic itp.) lub potwierdzenie wykonania tych prac (np. prace porządkowe w ramach „Dnia Ziemi”, „Sprzątanie Świata” itp.).

b)     Brak potwierdzeń zwiedzanych obiektów, wykonanych prac eliminuje zaliczenie punktów na dany stopień odznaki.

13. Instruktorzy Ochrony Przyrody PTTK zwolnieni są od zdobywania potwierdzeń zwiedzanego obiektu.

14. Do książeczki przysłanej do weryfikacji należy załączyć znaczki pocztowe o nominałach równych jak przy wysyłanej książeczce (na list zwykły lub polecony).

15. Referat dokonuje weryfikacji odznaki najpóźniej w okresie dwóch miesięcy od daty złożenia książeczki.

16. Odznakę honorową nadaje Komisja Ochrony Przyrody Zarządu Głównego z własnej inicjatywy lub na złożony wniosek:

·        oddziałowym komisjom ochrony przyrody lub oddziałom za znaczne osiągnięcia na polu ochrony przyrody,

·        osobom zasłużonym na polu poznawania i ochrony przyrody, a także osobom, instytucjom wspierającym ochronę przyrody we współdziałaniu z komisjami ochrony przyrody.

III. PUNKTACJA ODZNAKI „TURYSTA PRZYRODNIK”:

17. Rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe wchodzące w skład innych form ochrony przyrody mogą być punktowane oddzielnie.

Ilość
pkt.

Zadanie

2

– za udział w prelekcji lub odczycie,

3

– za udział w wycieczce przyrodniczej (za każdy dzień),
– za pobyt w rejonie pomnika przyrody, grupy pomników lub alei,
– za zwiedzenie użytku ekologicznego,
– za zwiedzenie stanowiska dokumentacyjnego,
– za zwiedzenie urządzeń hydrotechnicznych (jazy, kanały, budowle wykorzystujące
   siłę wody lub wiatru),

4

– za zwiedzenie ścieżki przyrodniczej,
– za zwiedzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,
– za zwiedzenie obszaru krajobrazu chronionego,

5

– za zwiedzanie rezerwatu,
– za wykonanie prac na rzecz obiektu przyrodniczego (praca udokumentowana),
– za zwiedzanie innych obiektów przyrodniczych (np. ogrodu dendrologicznego,
   botanicznego, zoologicznego, muzeum przyrodniczego, parku podworskiego),
– za zwiedzanie muzeum parku narodowego i krajobrazowego.

8

– za zwiedzenie parku krajobrazowego lub leśnego kompleksu promocyjnego,
– za pełnienie funkcji opiekuna przyrody lub instruktora ochrony przyrody za każdy
   rok kalendarzowy.

10

– za zwiedzenie parku narodowego,
– za zwiedzenie obszaru Natura 2000,
– za roczne bezpośrednie prowadzenie udokumentowanych, systematycznych
   obserwacji przyrodniczych (dla każdego obiektu za każdy rok kalendarzowy),
– za uzyskanie uprawnień opiekuna przyrody lub instruktora ochrony przyrody,
– za działalność popularyzatorską w zakresie przyrodoznawstwa lub ochrony
   przyrody (prelekcja, odczyt, wystawa).

IV. UWAGI

18. Punkty do odznaki popularnej, małej brązowej i małej srebrnej mogą być zdobywane w województwie zamieszkania.

Punkty do odznaki małej złotej – nie więcej jak 80 % w województwie zamieszkania.
Punkty do odznaki dużej srebrnej – nie więcej jak 70 % w województwie zamieszkania.
Punkty do odznaki dużej złotej – nie więcej jak 50 % w województwie zamieszkania.

19. Podczas zdobywania odznak dużych srebrnej i złotej raz zwiedzany obiekt, wykonana praca, ukończony kurs nie mogą być ponownie zaliczone do punktacji.

20. Punkty za działalność popularyzatorską nie mogą stanowić więcej niż 30 % ogólnej ilości punktów.

21. Punkty zebrane na daną odznakę przed wejściem w życie znowelizowanego regulaminu obowiązują w przyznawaniu odznak według dotychczasowych zasad.

22. Zmodyfikowany regulamin obowiązuje turystę od momentu rozpoczęcia zbierania punktów na następny stopień odznaki po dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu.

23. Interpretacja regulaminu należy do Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK.

24. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22 października 2006 r.

25. Traci moc regulamin uchwalony dnia 22 października 1999 r.

Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF